Home » Slider » “Tôn trọng là Thành công”

Uncategorized

“Tôn trọng là Thành công”

26/11/2014

Kết hợp với những giá trị cốt lõi khác của MP Telecom như Kỷ luật, Chủ động, Thích ứng, và Đồng đội đã tạo nên sự khích lệ tuyệt vời đối với sự phát triển năng động và bền vững cho công ty.