Home » Dịch vụ » Dịch vụ

Dịch vụ

23/08/2014

Dịch vụ Contact Center

Dịch vụ gọi ra qua điện thoại

Cung ứng nhân lực và đào tạo

Dịch vụ giá trị gia tăng (VAS)

Dịch vụ thuê ngoài quy trình (BPO)

Infrastructure Technology Outsourcing Services

Dịch vụ thuê ngoài công nghệ và hạ tầng Contact Center