Home » Tài Nguyên » Tài liệu kĩ thuật » Bạn hiểu gì về khái niệm Truyền thông Hợp nhất

Bạn hiểu gì về khái niệm Truyền thông Hợp nhất

21/08/2014

Bạn hiểu gì về khái niệm Truyền thông Hợp nhất

Human-banner

Truyền thông hợp nhất (UC – Unified Communications) là sự tích hợp của các dịch vụ giao tiếp theo thời gian thực như tin nhắn tức thời (chat), thông tin hiện diện, điện thoại (bao gồm hệ thống IP Phone), hội nghị truyền hình, chia sẻ dữ liệu, kiểm soát cuộc gọi và nhận dạng giọng nói với các dịch vụ giao tiếp không theo thời gian thực như tin nhắn hợp nhất (tích hợp thư thoại, e-mail, tin nhắn SMS và fax).

MPTELECOM.COM.VN